Monday 19 January 2015

Zagotovimo ljudem varen dom - sanirajmo Gradišče nad Prvačino (19.1.2015)

Leta 2001 je zahodno stran vasi Gradišče prizadel zemeljski plaz, ogrozil več kot 20 poslopij, država pa ga je po mnogih letih sanirala. Leta 2009 je zemljina začela drseti tudi na vzhodni strani vasi. Zaradi počasnega, a vztrajnega drsenja zemljine se teren poseda, cesta, dvorišča in hiše pa pokajo. Strokovnih ogledov prizadetega območja in praznih obljub lokalnih politikov je bilo v veliko, a brez rezultata. Nekateri potrpežljivi drugi obupani so medtem vaščani tudi sami zaman skušali  sanirati svoja bivališča.

Pri odpravljanju težav, je namreč pomembno odpravljanje vzrokov in ne posledic. Meteorne in sanitarne vode zaradi dotrajanega in neurejenega odvodnjavanja že vrsto let tečejo neurejeno skozi vas in pod vasjo ter na ta način namakajo brežino, ki je z neugodno razvrstitvijo plasti ogrožena. Sredstva za celovito sanacijo kanalizacijskega sistema bi morala v proračunu zagotoviti Mestna občina, vendar morajo Gradiščarji že vrsto let čakati na izvedbo projektov, ki da so pomembnejši.


V prejšnjem tednu je na seji mestnega steklo prvo branje predloga proračuna za leto 2015. V izjemno kratkem času, ki smo ga imeli svetniki na razpolago za preučitev svežnja dokumentov v njih nismo našli predvidene proračunske postavke za izvedbo sanacije kanalizacijskega omrežja v Gradišču. Glede na izkušnje neizpolnjenih obljub iz preteklosti, je pomembno, da so predvidena sredstva jasno označena z namenskostjo sanacije kanalizacijskega omrežja v Gradišču.

Varnost bivanja je ena temeljnih človekovih pravic, zagotavljanje temeljnih človekovih pravic pa osnova demokratične družbe. V Gradišču ne nastaja le materialna škoda, temveč so ogroženi ljudje v lastnih domovih. Nemočno spremljajo kako jim hiše pokajo in se sesedajo in kako drsi teren pod vasjo. Ob vsakem deževju je stiska še večja in spanec negotov.

Goriška.si skupaj s Krajevno skupnostjo Gradišče poziva mestne svetnike, občinsko upravo in Župana, da se (v kolikor ne verjamejo v resnost problema) odpravijo na Gradišče, se seznanijo s stisko prebivalcev ter z jasno zapisano proračunsko postavko in s svojim glasom zagotovijo sredstva za celovito sanacijo kanalizacijskega sistema v tej čudoviti vasi. Sanacija se mora začeti takoj. Odgovornost in prioritetna naloga vseh nas je, da vaščanom omogočimo mirno spanje  in varno bivanje v lastnih domovih.
 
Več fotografij: http://1drv.ms/1DR9PG1

Friday 16 January 2015

Namesto strateškega razmisleka »izredne razmere« in »začasni« proračun (16.1.2015)

15.1.2015 je Mestni svet razpravljal o predlogu proračuna Mestne občine v prvem branju. Občinska uprava je v županovi odsotnosti proračunske reze opravičila z nekakšnimi izrednimi razmerami, ki da smo jim priča izjemoma v letošnjem letu, medtem ko so svetniki blizu županu mirili, češ da bo kmalu na vrsti rebalans. Namreč, letošnje leto je proračun obremenjen predvsem z več kot 3 milijonsko investicijo v čistilno napravo, kar je obveza do EU. Posledično so možnosti za druge straške projekte močno okrnjene.  Zmanjšali so se tudi izdatki za dejavnosti na področjih sociale, kulture, športa, šolstva… Pohvalno je, da je v proračun vendarle vključen del denarja za nadaljevanje gradnje telovadnice za dornberške šolarje.

Goriška.si je izpostavila nepreglednost oblike in postopka sprejemanja proračuna, saj so svetniki osnutek prejeli le teden dni pred sejo. V tako kratkem času je bilo težko preučiti gradivo, kaj šele srečevati interesne skupine, posvetovati se s strokovnjaki, z občankami in občani ter na podlagi tega predlagati spremembe in dopolnitve. V Goriski.si tudi menimo, da mora biti proračun predstavljen v takšni obliki, da ga zlahka razumejo tako svetnice in svetniki kakor tudi občanke in občani, ki želijo spremljati delo občine.

Goriška.si je tudi opozorila na odsotnost dolgoročne vizije, ki bi bila podlaga za ciljno usmerjanje proračunskih sredstev. Brez strateškega pristopa tvegamo, da se denar prši v majhne projekte brez učinkov na dolgoročni razvoj Mestne občine, delovna mesta in trajno reševanje stisk ljudi. V tem smislu je Goriška.si županu takoj po izvolitvi predlagala osredotočenje na razvoj univerze, ter projekte kot so npr. energetska prenova mesta, reševanje stanovanjske stiske s kooperativami, pregledna delitev sredstev med krajevne skupnosti s participativnim proračunom, ipd.

Argumentu začasnosti in izrednih razmer svetniki Gorišeke.si niso podlegli ter dokumenta niso podprli. Tudi če letos ni na razpolago veliko sredstev, je pri razporejanju le teh potreben dolgoročen razmislek. Goriška.si je županu pri temu ponudila tvorno sodelovanje.