Thursday 1 February 2018

Cene vode in kanalizacije: soočenje z odgovornimi (18. 12. 2017)

Občanke in občani, ponujamo vam svoje štiri glasove v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica v zvezi s podražitvijo storitev izvajalca gospodarske javne službe – podjetja Vodovodi in kanalizacija (ViK). Direktor podjetja VIK bo namerč na seji mestnega sveta MONG, dne 21.12.2017, poročal o poslovanju podjetja. Na isti seji bo Nadzorni svet MONG podal poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja podjetja VIK. Podjetje VIK je letos spomladi izdelalo dokumente, ki jih je župan predlagal v sprejem mestnemu svetu in so bili po sprejetju podlaga za skokovito povišanje cen za uporabnike. Obe poročili lahko najdete pod točko 11 in 12 na tej povezavi.

Goriška.si je bila junija 2017 proti podražitvam storitev vodovodov in kanalizacije. Od takrat si vztrajno prizadevamo za preklic predpisov, ki so goriška gospodinjstva obremenili z nerazumnimi cenami osnovnih storitev vodovoda in kanalizacije. Župan se spremembi dragega cenovnega režima upira in izgovarja, da visokim cenam ni alternative. V Goriški.si menimo, da se pocenitev da doseči, če se hoče. Zahtevamo znižanje šestih od sedmih postavk. Pri omrežninah zahtevamo znižanje na račun nepopolne obremenitve omrežij, pri vodarini, kanalščini in čiščenju pa zahtevamo racionalizacijo poslovanja (brez odpuščanja!). Ti ukrepi se morajo odraziti v manjši obremenitvi gospodinjstev oz. se približati povprečju slovenskih mestnih občin. Ob primerjavi cen na položnicah za enake storitve z drugimi mestnimi občinami (brez Ljubljane) smo namreč ugotovili, da je novogoriška občina v skoraj vseh ozirih najdražja v Sloveniji.
Nekateri svetniki zagovarjajo subvencioniranje položnic. V Goriški.si si prizadevamo za znižanje cen brez obremenitve občinskega proračuna, saj bi to pomenilo občinsko potuho dragim javnim storitvam. Kljub temu bomo (začasno) podprli tudi takšno rešitev, saj menimo, da je nujna čimprejšnja razbremenitev gospodinjstev. Župana, ki naj bi v rokah držal politične vzvode nad delom občinskih podjetij, namreč ne moremo prisiliti, naj kot dober gospodar udari po mizi ter od direktorja ViK zahteva cenejše storitve.

Wednesday 31 January 2018

Shod proti nehumani politiki do migrantov in priseljencev (14. 12. 2017)

V soboto, 16. decembra 2017 ob 14.30, se bo v italijanski Gorici zgodil mednarodni protest proti nehumani politiki držav Evropske unije do migrantov in beguncev. Povod za izbiro Gorice so razmere v predoru pod gradom, v katerem so migranti mesece bivali v katastrofalnih razmerah. Nedavno tega je oblast predor zaprla, del migrantov pa se je zatekel na obrežje Soče.

Začetek shoda bo na slovenski strani nekdanjega mejnega prehoda Rožna dolina (pred stavbo Univerze v Novi Gorici, na Vipavski cesti 13), kjer bodo slovenski udeleženci simbolično prečkali mejo in se na trgu sv. Antona (piazza Sant’Antonio) pridružili italijanskim somišljenikom. Shod se bo nadaljeval mimo kvesture proti občinski stavbi in nato po Korzu mimo Ljudskega parka ter prek Travnika pred sedež prefekture, kjer se bo simbolično zaključil pred zaprtim tunelom pod gradom.

Zaradi nepripravljenosti državnih in lokalnih oblasti ter drugih institucij na obeh straneh meje pri sprejemanju in integraciji migrantov in beguncev v naše okolje se protestu pridružujemo tudi v Goriški.si. Na slovenski strani meje se je neustrezna politika najbolj izrazito pokazala ob ukinitvi programa za begunske otroke, ki so bivali v Dijaškem domu v Novi Gorici, vendar so bili kasneje zgolj zaradi birokratskih zahtev premeščeni drugam, in to kljub temu, da so se v okolje ustrezno integrirali. Nezmožnost skrbi za nadaljnjo integracijo priča o tem, da državni aparat in državne institucije ne zmorejo prepoznati stiske pred vojnami in nasiljem bežečih ljudi in prepogosto brez sočutja problem najraje rešujejo z izgonom.
Goriška.si poziva vse, da s svojo prisotnostjo na sobotnem protestu skupaj pokažemo svoje nestrinjanje s protibegunsko politiko, ki je v imenu varnosti v svojem bistvu protičloveška politika in tako zadeva pravice vsakega izmed nas.

Sunday 28 January 2018

V nedeljo so občanke in občani pokazali, da želijo neposredno soodločati o naložbah občine (20. 11. 2017)

Z včerajšnjim glasovanjem se je novogoriška občina pridružila mnogim lokalnim skupnostim v Evropi in svetu, ki se poslužujejo mehanizmov neposrednega odločanja ter razporejanje dela občinskega proračuna zaupajo občanom z izvajanjem tako imenovanega participativnega proračuna.

Pobudo za ta korak je v mestnem svetu leta 2015 vložila Goriška.si. Aktivist Goriške.si Jaka Fabjan, ki je deloval v komisiji, pristojni za izvedbo participativnega proračuna, je povedal: ˝V nedeljo je bil na Goriškem pravi praznik sodelovanja krajanov pri odločanju o uresničevanju projektov v domači krajevni skupnosti. Predvsem občanke in občani s podeželja so pokazali, da so za njih predlogi, ki izboljšujejo življenje v njihovem kraju, nadvse pomembni!˝

Uvedba participativnega proračuna je bila ena temeljnih programskih točk Goriške.si v mandatnem obdobju 2014-2018. Zanjo smo se zavzemali, ker verjamemo, da pozivanje občanov k podajanju idej o potrebnih investicijah v njihovem neposrednem okolju ter njihovo soodločanje o porabi občinskih sredstev bistveno prispeva h krepitvi skupnosti ter k prijetnejšemu lokalnemu okolju.

Volilna udeležba je sicer nihala med posameznimi krajevnimi skupnostmi; v KS Nova Gorica je bila nizkih 4,7 %, v Čepovanu 3,6 %, le nekaj kilometrov stran pa je v Ravnici, Grgarskih Ravnah in Lokovcu presegla 50 % (57,3 %; 55,7 %; 50,2 %). Ob upoštevanju, da je model participativnega proračuna v našem okolju radikalna novost, je to navdušujoč rezultat!

V projektu participativnega proračuna so občanke in občani prepoznali priložnost za aktivno državljanstvo na lokalnem nivoju in resno vzeli priložnost, da je lahko njihova ideja, pobuda in na včerajšnjem glasovanju tudi glas, slišan in upoštevan. Ob obisku volišč smo med drugim izvedeli, da so številni, tudi starejši ljudje navdušeni nad možnostjo glasovanja za spremembe v svoji neposredni okolici, zaradi česar so se glasovanja udeležili tudi tisti, ki na ostale volitve sploh ne hodijo. To je po našem mnenju dober pokazatelj pravih vzrokov za splošno volilno abstinenco in hkrati sporočilo politiki, kaj za prebivalstvo pomenita demokracija in možnost soodločanja.

Kot predlagatelji uvedbe PP bi se v Goriški.si želeli zahvaliti mestnemu svetu, občinski upravi, županu Mestne občine Nova Gorica in za participativni proračun pristojni komisiji, saj brez njihovega posluha in truda realizacija tega projekta ne bi bila mogoča. Žal nam je le, da je tako do zbiranja predlogov za projekte, kot do glasovanja o participativnem proračunu, prišlo precej pozno, saj je bila delovna skupina za izvedbo PP ustanovljena več kot leto dni po sprejetju sklepa v Mestnem svetu.

V Goriški.si si želimo, da bi participativni proračun zaživel v luči in z namenom, za katerega je bil ustanovljen, to je izboljšanja kvalitete življenja v lokalnih skupnostih novogoriške občine. Upamo tudi, da projekt ne bo izrabljen za politično propagando v volilnem letu.
Luka Manojlović, vodja gibanja Goriška.si, je ob nedeljskem glasovanju dejal: ˝V Goriški.si se bomo zavzemali, da PP postane priložnost, da so ljudje vsako leto neposredno vključeni v odločanje o spremembah v svojem okolju. Od župana pa bomo v letu 2018 dosledno zahtevali, da se realizirajo vsi projekti, ki so bili na današnjem glasovanju izbrani.˝

Tuesday 23 January 2018

Bitka za pošteno ceno vode: župan popustil, o ceniku se bo ponovno odločalo (26. 10. 2017)

Odločnost svetniške skupine Goriška.si se je izplačala, saj bo na mestnem svetu cenik vodovodnih in kanalizacijskih storitev ponovno v obravnavi. Zagotovo pa nam to ne bi uspelo brez podpore še nekaterih uporniških mestnih svetnikov ter še zlasti brez aktivnega izražanja nezadovoljstva, peticij, pritiskov in drugih dejanj občank in občanov, ki so privedli tudi do večje medijske pozornosti. Kljub temu, da je župan še v sredo (24.10.) v javnosti trmoglavil, da se cen ne da spremeniti, je naposled le popustil.

Po posredovanju zunanjih strokovnjakov je prišlo med županom in nekaterimi svetniškimi skupinami do dogovora o popravi krivičnega cenika. Pri tem bodo vsaj tri postavke (omrežnine) znižane. Podjetje, ki upravlja z vodovodi in kanalizacijo (VIK), mora v enem mesecu predlagati spremembo elaborata o cenah. Goriška.si je zahtevala znižanje še dveh postavk, in sicer vodarino in kanalščino. Direktor podjetja VIK se je temu seveda upiral, saj so to postavke, ki so namenjene poslovanju podjetja, vendar bomo v naših zahtevah neusmiljeni. V kolikor trenutni direktor ne bo zmogel znižati cen na slovensko povprečje, se bomo odločno zavzeli za menjavo na vodilnem položaju tega podjetja (razpis za mesto direktorja je v teku!). Občina je namreč tako lastnica kot podeljevalka koncesije, torej v rokah drži škarje in platno. Vprašanje je le županova odločnost, saj je omenjeno podjetje delniška družba, kar pomeni, da občinske člane nadzornega sveta VIK imenuje župan.

Svetniške skupine se sicer razlikujejo glede predlogov za znižanje cen. Goriška.si, ki je edina nasprotovala dvigu cen, odločno nasprotuje reševanju nastalega stanja s subvencijami iz proračuna, saj je to prav tako »naš« denar in mora biti namenjen drugim pomembnim projektom. Skupaj s svetnikom Harejem (NSi) Goriška.si zahteva tudi uskladitev zaračunavanja amortizacije v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, kar bo občutno razbremenilo uporabnike. K subvenciji iz proračuna sicer intenzivno prigovarjajo predstavniki SD in DeSUS.

​Spreminjanje cenika odpira tudi možnost za popravljanje krivic, ki se dogajajo v zvezi z zaračunavanjem čiščenja greznic in drugih storitev na podeželju. Zahteva Goriške.si je tako tudi pravična razdelitev stroškov tam, kjer ni ne vodovoda, ne kanalizacije in ne greznic.

Monday 15 January 2018

Kljub intervencijam drseča zemljina hišam na Gradišču ne prizanaša (3. 10. 2017)Mesec praznovanj rojstnega dne našega mesta je skoraj mimo. Čas je, da se spomnimo tudi na stiske ljudi. Aktivisti gibanja Goriška.si smo ponovno obiskali Gradišče nad Prvačino in ugotovili, da stiska ljudi, ki jo rešujemo že več kot desetletje, še ni rešena. Kljub intervencijam zemljina še vedno plazi, hiše pokajo, ljudje pa živijo v negotovosti. Svetniki Goriške.si zato pozivamo župana k resnejši obravnavi problematike in čim prejšnji izvedbi sanacijskih del na plazeči zemljini. Nihče od nas si ne želi živeti v hiši, kjer se nove razpoke pojavljajo po vsakem večjem deževju.