Thursday 17 December 2015

Korak bližje uresničitvi participativnega proračuna (17.12.2015)

Na današnji seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je bil na predlog Goriške.si sprejet sklep, po katerem se bo začela priprava poskusne izvedbe modela participativnega proračuna v eni od krajevnih skupnosti.
S tem Goriška.si uresničuje eno temeljnih točk svojega programa iz lokalnih volitev 2014, Mestna občina Nova Gorica pa stopa na pot uvrstitve med najnaprednejša svetovna mesta na področju uvajanja mehanizmov neposrednega vključevanja ljudi v odločanje o skupnih oziroma javnih zadevah.

Tuesday 13 October 2015

Liberalizacija trgovine z ZDA (t.i. TTIP) bo imela škodljive vplive na lokalno okolje (9.10.2015)


V petek, dne 9.10.2015, se je v dvorani kulturnega doma v Šempasu razpravljalo o učinkih, ki bi jih na lokalno okolje lahko imel trgovinski sporazum med ZDA in EU, poznan pod kratico TTIP. Poleg svetnika Klemna Miklaviča iz Goriške.si sta bila organizatorja dogodka tudi svetnica Damjana Pavlica (SDS) in Tomaž Belingar (LGV). Organizatorji iz različnih političnih usmeritev so ciljali k soočenju argumentov, da bi si tako udeleženci sami lahko naredili predstavo o problematiki liberalizacije trgovine in investicij z USA (sporazum TTIP) ter njenimi vplivi na življenje, kmetijstvo in gospodrastvo na Goriškem.

V polni dvorani je najprej nastopila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pojasnila, kaj prinaša pravkar sprejet Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih organizmov. Poudarila je, da gre za omejitve in ne za prepovedi ter da bo v prihodnje potrebno sprejeti še veliko ukrepov, s pomočjo katerih se bo mogoče zaščititi pred negativnimi učinki gensko spremenjene predelave hrane. Izpostavila je potrebo po ustanovitvi sklada za neodvisne raziskave o škodljivih vplivih gensko spremenjenih prehranskih izdelkov, saj so sedanje raziskave, ki jih plačujejo zainteresirane korporacije, po njenem mnenju nezanesljive.

Evropska poslanka Patricija Šulin (Evropska ljudska stranka) je izpostavila, da bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti, ki bi se ponudile z odpiranjem trgovine, evropski poslanec Igor Šoltes (Evropski zeleni) pa je dejal, da bi bil sam bolj previden ter na slepo ne bi liberaliziral ničesar. Nikakor nebi smeli reagirati šele takrat, ko bi se pojavile negativne posledice.
Alen Klarić iz liberalno usmerjenega društva Svetilnik je opozarjal na absurdne predpise EU, ki ovirajo prosto trgovino z ZDA, npr. predpise o dolžini brisalcev, medtem ko je Matej Balažic iz Društva za razvoj Fokus 2031 nasprotnike prepuščanja suverenosti nad nadzorom kmetijstva in zdrave hrane miril, da bo na koncu vse odvisno od soglasja držav ter da bodo države na ta način lahko udejanjale svojo suvereno voljo. Luka Mesec (ZL) mu je odvrnil, da v dobrem letu svojega mandata v političnih vodah še ni srečal junaka, ki bi si drznil kljubovati Bruslju. Strokovno noto je omizju prispeval Aleš Kuhar, agrarni ekonomist iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je opozoril na nezdružljivost konceptov regulacije kmetijstva in prehranskih standardov med ZDA in EU ter opozoril na zaviralni učinek za razvoj znanosti ob pretirani skepsi do genske in drugih tehnologij.

Sunday 27 September 2015

Športni turizem (Svetniška pobuda - Seja MS MONG 24.9.2015)


Športni turizem

V Goriski.si že več mesecev raziskujemo teren in v pobudo za strateško usmerjanje Goriške na področju športnega turizma vključujemo PODJETJA, POSAMEZNIKE, ORGANIZACIJE IN STROKOVNJAKE. Skupaj z vsemi omenjenimi akterji in ob posvetovanju z nekaterimi občinskimi uradniki ter Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske ugotavljamo, da je v MONG čas za oblikovanje političnega konsenza o prioritetah na področju turizma. Župan in mestni svet se morata poenotiti o tem, kaj bodo prioritete na področju športa in turizma, sprejeti ustrezen strateški dokument in v partnerstvu s podjetji in organizacijami, ki delujejo na tem področju, osredotočiti napore v razvoj turizma.

Spoštovani župan, predlagam vam, da pod svojim okriljem oblikujete strateško delovno skupino, ki bo mestnemu svet predlagala osnutek prioritet, na osnovi katerih se bodo odvijale vse nadaljne aktivnosti na področju turizma.  

Kajti, gospod župan, najprej moramo vedeti, KAJ IN KAM HOČEMO na področju turizma in gospodarstva, šele nato lahko sprejmemo ustrezne ukrepe, upravi smiselno naložimo delo in ugotovimo, ali sploh potrebujemo dodatne pravne osebe in uradnike za razvoj turizma.

Simon Rosič
Pobuda na seji 24.9.2015

Odločnejša energetska politika (Svetniška pobuda - Seja MS MONG, 24.9.2015)1. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK) NI LE OBVEZA: Osnutek LEK ponuja medlo vizijo energetskega koncepta naše občine. Ta je omejena na minimalne zahteve, ki so predvidene v nacionalnih dokumentih. Nikjer ni videti ambicije, da bi zastavili celovito in inovativno energetsko politiko in bili na energetskem področju nad nacionalnim povprečjem. Energetska politika ni le obveza do državnih uradnikov, temveč razvojna in okoljska priložnost Goriške.

2. ODGOVORNOST: MONG nima upravitelja, osebe, skupine, ki bi skrbela za izvajanje LEK. Za to so predvideni uradniki MONG, GOLEA, predstavniki javnih zavodov. To v praksi pomeni, da so vsi našteti deležniki odgovorni, hkrati pa ne odgovarja nihče. MONG potrebuje koordinatorja in energetskega upravitelja z jasno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi na področju energetske politike občine.

3. POLITIČNA VOLJA: Ni videti, da bi se politični vrh občine posebej zavzemal za energetsko politiko. Področje je pretežno prepuščeno uradnikom. To je velik problem. Tako pomembno področje mora postati ena od političnih prioritet, sicer bo še naprej vladala stihija in uradniška povprečnost. G. Župan, v hiši potrebujemo gospodarja.

4. OGREVANJE: Ko bomo imeli LEK, bomo morali čakati še eno leto na izdelavo študije izvedljivosti za posege v KENOG. Brez tovrstne študije ne moremo vedeti, katere posege je smiselno izvesti na toplovodnem omrežju. V preteklem letu na tem področju ni bilo narejenega praktično nič. Poleg tega se je v zgodbo vpletla še ADRIAPLIN s svojimi interesi. Takoj je potrebno določiti, kako se bomo v prihodnje ogrevali in pristopiti k celoviti akciji.

Klemen Miklavič
Pobuda na seji 24.9.2015

Monday 21 September 2015

Denarja je veliko, potrebno je le usklajeno in celostno pristopiti k prijavam na razpise (18.9.2015)

V sredo, dne 16.9.2015, so se predstavniki pobude za strateški razvoj športnega turizma na Goriškem pod vodstvom Simona Rosiča sestali z vodjo in sodelavci občinske projektne pisarne, in sicer na temo celovitega pristopa k črpanju evropskih sredstev za podporo razvoju športnega turizma. Na sestanku so sodelovali še podžupan za gospodarske zadeve in načelnica oddelka za družbene dejavnosti.

Temeljna ideja sestanka je bila povezati občinske strokovnjake za evropske razpise s podjetji, krajevnimi skupnostmi in športnimi organizacijami ter jih tako uključiti v nastajane celovite in dolgoročne strategije na področju športnega turizma. Le tako bo mogoče smiselno oblikovati prijave na razpise za sofinanciranje programov iz tega področja. Projektna pisarna bo s celovitim in terenskim pristopom dobila programske vsebine za prijavo na razpise, medtem ko se bo podjetjem in organizacijam odprla pot za financiranje večjih posamičnih ali skupnih projektov za razvoj svoje dejavnosti. Občinski strokovnjaki so že na sestanku našteli vrsto razpisov in programov, na katere se lahko prijavljajo podjetja, projektne skupine, organizacije in drugi, ki delujejo na področju športnega turizma.

Wednesday 16 September 2015

Zbudi se, Goriška! Goriška.si vabi k aktiviranju za javno dobro (16.9.2015)

Pred več meseci smo v Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica sprožili razpravo o zdravi prehrani, gensko spremenjenih organizmih, uporabi škropiv, ravnanju z domačimi živalmi, okoljem, upravljanju z vodo, javimi naročili, ipd (spodaj je besedilo pobude). Na vse navedeno bodo v prihodnje vplivali t.i. čezatlantski trgovinski sporazumi, ki so predmet številnih pogajanj med EU, ZDA in Kanado. V času, ko pogajanja potekajo za zaprtimi vrati, je veliko evropskih občin že sprejelo ukrepe za zaščito zdravja, prehrane, narave, ekološkega kmetijstva in javnega dobrega nasploh. Menimo, da se mora zbuditi tudi naša občina, zato pripravljamo vrsto sklepov, pravnih aktov in dogodkov ter vabimo vse, ki se spoznate na katerega od zgoraj naštetih področij, oziroma vse, ki vam ni vseeno, kako bodo globalni trendi vplivali na življenje v naših krajih, da se nam pridružite. Pišite nam na elektronski naslov info@goriska.si ali v poštni nabiralnik na facebook profilu Goriška.si.

http://1drv.ms/1FgQfW1 - Svetniško vprašanje o tveganjih in aktivnostih MONG v zvezi s trgovinskimi sporazumi med EU in ZDA

Monday 6 July 2015

Kako do delovnih mest in ohranjanja mladih in perspektivnih kadrov na Goriškem?

Goriška.si predlaga: Začnimo pri zaposlovanju na Mestni občini in njenih zavodih.

Postopek izbire direktorja stanovanjskega sklada in direktorja SNG Nova Gorica je pokazal, kako zaprt in omejujoč je sistem kadrovanja. Namreč merila za izbor so tako zapisana, da zahtevajo preveliko let delovnih izkušenj na specifičnih delovnih mestih. To omejuje nabor kandidatov, predvsem pa izključuje mlade, ambiciozne in sposobne občane, ki zato ostajajo v Ljubljani ali pa iščejo priložnosti drugje. Danes se mladi preživljajo z raznimi dejavnostmi, projekti doma in v tujini, prekernim delom itn. Mnogo takšnih izkušenj ne sodi med uradne delovne izkušnje.

Goriška.si je županu in upravi predlagala preverbo in spremembo vseh odlokov, statutov in drugih aktov občinskih zavodov in drugih ustanov. Predlagali smo, da se zniža zahtevano dobo delovnih izkušenj ter omili druga merila, tako da se bo na razpisana mesta lahko prijavil širši krog motiviranih kandidatov. Tam, kjer zakon to omejuje, predlagamo, da župan poišče način spremembe zakona. Pri tem naj se s pomočjo županu izkažejo mestni svetniki, ki so hkrati tudi predstavniki parlamentarnih strank.

Tuesday 10 February 2015

Proračun sprejet, Goriška.si župana pozvala naj predstavi celovito usmeritev občinske politike z dolgoročnimi cilji (6. 2. 2015)

Po tehtnem razmisleku je Goriška.si v drugem branju zavrnila županov predlog proračuna. Proračun, kot je bil sprejet, ne odraža programskih prioritet, ki jih je v volilni kampanji Goriška.si ponudila občankam in občanom. Tako na primer proračun ne vsebuje postavk za reševanje stanovanjske problematike mladih, ne predvideva dolgoročnih rešitev pri ravnanju z odpadki, ne izkazuje odločne politike na področju razvoja (športnega) turizma, ne predvideva investicij v sistem ogrevanja, ne predvideva sredstev za celovito energetsko politiko mestne občine, ne vsebuje postavke za celovito rešitev plazenja vasi Gradišče, zlasti pa ne odraža celovite in strateške usmeritve občinske politike, ki bi Goriški povrnila dostojanstvo, razvoj in delovna mesta.

Goriška.si je županu takoj po izvolitvi čestitala in ga pozvala k predstavitvi celostnega programa vodenja občine. Obenem smo mu predstavili strateške usmeritve, ki bi jih takšen program moral vsebovati. Županu smo ponudili tudi pomoč aktivistov Goriške.si z različnih strokovnih področji. Žal do danes župan še ni predstavil celovite vsebinske in terminske strategije za svoj mandat. Goriška.si ne bo pristala na metodo amandmajev, barantanja za drobnarije oz. kozmetičnega popravljanja proračuna, ki je v svoji osnovi slabo domišljen in brez dolgoročne usmeritve. Naše gibanje je nastalo zato, da spremenimo način dela v občini, da se zazremo v prihodnost, da si jasno zastavimo cilje in da v skladu s tem razporejamo proračunski denar. Ko je tega malo, je strateško razporejanje še toliko bolj pomembno.


Občanke in občani so na čelo občine postavili Mateja Arčona, zato je on prvi na potezi, da predstavi vizijo in strategijo vodenja občine. Goriška.si je pripravljena pri tem tvorno sodelovati.

Monday 19 January 2015

Zagotovimo ljudem varen dom - sanirajmo Gradišče nad Prvačino (19.1.2015)

Leta 2001 je zahodno stran vasi Gradišče prizadel zemeljski plaz, ogrozil več kot 20 poslopij, država pa ga je po mnogih letih sanirala. Leta 2009 je zemljina začela drseti tudi na vzhodni strani vasi. Zaradi počasnega, a vztrajnega drsenja zemljine se teren poseda, cesta, dvorišča in hiše pa pokajo. Strokovnih ogledov prizadetega območja in praznih obljub lokalnih politikov je bilo v veliko, a brez rezultata. Nekateri potrpežljivi drugi obupani so medtem vaščani tudi sami zaman skušali  sanirati svoja bivališča.

Pri odpravljanju težav, je namreč pomembno odpravljanje vzrokov in ne posledic. Meteorne in sanitarne vode zaradi dotrajanega in neurejenega odvodnjavanja že vrsto let tečejo neurejeno skozi vas in pod vasjo ter na ta način namakajo brežino, ki je z neugodno razvrstitvijo plasti ogrožena. Sredstva za celovito sanacijo kanalizacijskega sistema bi morala v proračunu zagotoviti Mestna občina, vendar morajo Gradiščarji že vrsto let čakati na izvedbo projektov, ki da so pomembnejši.


V prejšnjem tednu je na seji mestnega steklo prvo branje predloga proračuna za leto 2015. V izjemno kratkem času, ki smo ga imeli svetniki na razpolago za preučitev svežnja dokumentov v njih nismo našli predvidene proračunske postavke za izvedbo sanacije kanalizacijskega omrežja v Gradišču. Glede na izkušnje neizpolnjenih obljub iz preteklosti, je pomembno, da so predvidena sredstva jasno označena z namenskostjo sanacije kanalizacijskega omrežja v Gradišču.

Varnost bivanja je ena temeljnih človekovih pravic, zagotavljanje temeljnih človekovih pravic pa osnova demokratične družbe. V Gradišču ne nastaja le materialna škoda, temveč so ogroženi ljudje v lastnih domovih. Nemočno spremljajo kako jim hiše pokajo in se sesedajo in kako drsi teren pod vasjo. Ob vsakem deževju je stiska še večja in spanec negotov.

Goriška.si skupaj s Krajevno skupnostjo Gradišče poziva mestne svetnike, občinsko upravo in Župana, da se (v kolikor ne verjamejo v resnost problema) odpravijo na Gradišče, se seznanijo s stisko prebivalcev ter z jasno zapisano proračunsko postavko in s svojim glasom zagotovijo sredstva za celovito sanacijo kanalizacijskega sistema v tej čudoviti vasi. Sanacija se mora začeti takoj. Odgovornost in prioritetna naloga vseh nas je, da vaščanom omogočimo mirno spanje  in varno bivanje v lastnih domovih.
 
Več fotografij: http://1drv.ms/1DR9PG1

Friday 16 January 2015

Namesto strateškega razmisleka »izredne razmere« in »začasni« proračun (16.1.2015)

15.1.2015 je Mestni svet razpravljal o predlogu proračuna Mestne občine v prvem branju. Občinska uprava je v županovi odsotnosti proračunske reze opravičila z nekakšnimi izrednimi razmerami, ki da smo jim priča izjemoma v letošnjem letu, medtem ko so svetniki blizu županu mirili, češ da bo kmalu na vrsti rebalans. Namreč, letošnje leto je proračun obremenjen predvsem z več kot 3 milijonsko investicijo v čistilno napravo, kar je obveza do EU. Posledično so možnosti za druge straške projekte močno okrnjene.  Zmanjšali so se tudi izdatki za dejavnosti na področjih sociale, kulture, športa, šolstva… Pohvalno je, da je v proračun vendarle vključen del denarja za nadaljevanje gradnje telovadnice za dornberške šolarje.

Goriška.si je izpostavila nepreglednost oblike in postopka sprejemanja proračuna, saj so svetniki osnutek prejeli le teden dni pred sejo. V tako kratkem času je bilo težko preučiti gradivo, kaj šele srečevati interesne skupine, posvetovati se s strokovnjaki, z občankami in občani ter na podlagi tega predlagati spremembe in dopolnitve. V Goriski.si tudi menimo, da mora biti proračun predstavljen v takšni obliki, da ga zlahka razumejo tako svetnice in svetniki kakor tudi občanke in občani, ki želijo spremljati delo občine.

Goriška.si je tudi opozorila na odsotnost dolgoročne vizije, ki bi bila podlaga za ciljno usmerjanje proračunskih sredstev. Brez strateškega pristopa tvegamo, da se denar prši v majhne projekte brez učinkov na dolgoročni razvoj Mestne občine, delovna mesta in trajno reševanje stisk ljudi. V tem smislu je Goriška.si županu takoj po izvolitvi predlagala osredotočenje na razvoj univerze, ter projekte kot so npr. energetska prenova mesta, reševanje stanovanjske stiske s kooperativami, pregledna delitev sredstev med krajevne skupnosti s participativnim proračunom, ipd.

Argumentu začasnosti in izrednih razmer svetniki Gorišeke.si niso podlegli ter dokumenta niso podprli. Tudi če letos ni na razpolago veliko sredstev, je pri razporejanju le teh potreben dolgoročen razmislek. Goriška.si je županu pri temu ponudila tvorno sodelovanje.