Thursday 30 October 2014

Goriška.si z SMC o »strateškem« zavezništvu za usklajevanje z Županovo upravo


V petek 31.10.2014 so se predstavniki Goriške.si sestali s predstavniki lokalne SMC, da bi se pogovorili o konkretnih projektih za naslednje mandatno obdobje Mestne občine in tako pretehtali možnosti za tesnejše sodelovanje.

Izmenjali so si mnenja o povezavah v Mestnem svetu in ugotovili, da v takšnem sistemu ni smiselno oponašati parlamenta kjer se običajno vzpostavita pozicija in opozicija. Namreč Župana ni imenoval Mestni svet, prav tako Mestnega sveta ni imenoval Župan. Gre torej za ločena organa, ki se morata usklajevati in iskati najboljše rešitve za Mestno občino. Tako kot Župana so tudi Mestni svet izbrali Goričanke in Goričani, zato je Mestni svet odgovoren samo njim. SMC in Goriška.si sta novosti na goriškem političnem prizorišču in zato naklonjeni spremembi starih vzorcev vodenja Mestne občine. Delovali bodo tvorno ter v skladu s svojimi načeli in vizijo ponudili županu sooblikovanje politike. V skladu s tem se obe skupini zavzemata za strateško zavezništvo, ki bo stremelo k celoviti in dolgoročno naravnani politiki Mestne občine.

Predstavniki obeh skupin so se strinjali, da je potrebno (ob upoštevanju omejenih materialnih virov občine) prednost nameniti projektom ki bodo reševali stisko ljudi in na dolgi rok revitalizirali Mestno občino. Mednje so uvrstili Univerzo, energetsko prenovo, stanovanjske kooperative, participativni proračun, ravnanje z odpadki, poenotenje skrbi za marginalizirane skupine in starejše, projekte za pripravo mladih na zaposlitev ter nenazadnje reformo občinske uprave in javnega sektorja v pristojnosti Mestne občine.

Prednost naj imajo strateški projekti, ki rešujejo stisko ljudi in odpirajo delovna mesta

Predstavniki Goriške.si so se 23. oktobra 2014 prvič po volitvah sestali z novoizvoljenim Županom. Ob še neuradnem začetku mandata sta jih zanimali predvsem dve zadevi:

1.       reševanje problematike drage in potratne energetske oskrbe mesta,

2.       napredovanje urejanja dokumentov za gradnjo univerzitetnega kampusa.

Energetska oskrba: Župan je bil presenečen nad ceno, ki jo v nekaterih predelih Nove Gorice plačujejo občanke in občani za ogrevanje. Na žalost so to tisti deli mesta, kjer živi veliko socialno ogroženih, zato so predstavniki Goriške.si predlagali nekaj kratkoročnih rešitev, ki bi prišle v poštev še pred najhladnejšimi meseci. Goriška.si je predlagala tudi dolgoročno strategijo prenove sistema energetske oskrbe Mestne občine. To mora biti drzen in napreden projekt, zastavljen v sodelovanju z drugimi občinami, pristojnimi agencijami in zasebnimi partnerji. Tako bomo ob posodobitvi in pocenitvi energetske oskrbe dobili tudi nova delovna mesta ter okolju prijazno in učinkovitejšo izrabo lokalnih virov energije (voda, zemlja, sonce, les itd.).

Univerzitetni kampus: Tako kot še sedem županskih kandidatov se je tudi Matej Arčon zavezal, da bo v primeru izvolitve nemudoma pristopil k urejanju dokumentov, ki jih Univerza v Novi Gorici potrebuje za pridobitev sredstev in začetek gradnje univerzitetnega kampusa. Predstavnikom Goriške.si je zatrdil, da se dokumentacija pripravlja in da se bo postopek začel takoj, ko bo Univerza sporočila, da jo zanima gradnja kampusa v Novi Gorici in ne v Vipavi. Goriška.si bo budno spremljala razvoj dogodkov, od župana zahtevala ažurno poročanje in o tem obveščala javnost.

Druge programske prednostne naloge:

Goriška.si poudarja strateške projekte, ki rešujejo stisko ljudi in zagotavljajo nova delovna mesta. Takšni projekti bi morali imeti prednost pred projekti za polepšanje mesta in nadstandardnih storitev. Med prednostne naloge sodijo:

·         Reševanje stanovanjske problematike s socialnimi, neprofitnimi stanovanji in z vzpostavitvijo sodobnih stanovanjskih kooperativ.  Predstavniki Goriške.si so županu predstavili prednost stanovanjskih kooperativ in predlagali ustanovitev skupine za pripravo predloga projekta.

·         Županu so predstavniki Goriške.si pojasnili kaj pomeni mehanizem participativnega proračuna, saj je zmotno verjel, da v Mestni občini to že imamo. O proračunu in krajevnih projektih nebi odločali le funkcionarji krajevnih skupnosti in mestni svetniki, temveč občani sami. Goriška.si je predlagala čimprejšnjo ustanovitev projektne skupine za pripravo modela participativnega proračuna.  

·         Goriška.si razvija aplikacijo, ki bo občankam in občanom omogočila neposredno obveščanje občine in njenih ustanov o stanju na terenu in potrebi po intervenciji (okvare, nevarne točke, pomanjkljiva razsvetljava itd.). Do konca leta bo to aplikacijo podarila Mestni občini. Župan bo moral poskrbeti za ustrezno reorganizacijo dela, da bodo pristojne službe reagirale na obvestila in pozive občank in občanov.

·         Goriška.si predlaga poenotenje dela ustanov, ki skrbijo za marginalizirane in socialno ogrožene skupine. Župan je pojasnil načrte v zvezi s humanitarnim centrom. Goriška.si bo izvajala humanitarne projekte v okviru in izven sestava Mestne občine.

Tuesday 28 October 2014

Prvi sestanek v postopku konstituiranja mestnega sveta in različna mnenja o postopkih

V četrtek 23.10.2014 so se sestali predstavniki svetniških skupin, list in strank v Mestnem svetu, da bi se pripravili na konstitutivno sejo mestnega sveta predvideno za 5. 11. 2014. Na sestanku naj bi dorekli postopek izbire prve komisije - Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta komisija je ključna za imenovanje vseh ostalih komisij ter za imenovanja v organe, kjer ima Mestna občina svoje predstavnike (sveti zavodov ipd.).

Župan je pozval navzoče skupine naj mu predlagajo svoje kandidate, potem naj bi sam po lastni presoji sestavil predlog 5-članske komisije. O takšnem predlogu naj bi glasoval Mestni svet. Nekateri predstavniki so takšnemu postopku nasprotovali, saj v statutu Mestne občine piše, da se delovna telesa mestnega sveta sestavi skladno z volilnim rezultatom. Rezultat volitev ugotovi Volilna komisija. Predstavnik SD je predlagal, da naj se delovna telesa Mestnega sveta sestavi po D'Hondtovem sistemu, ki se običajno uporablja pri razdelitvah sedežev glede na volilni rezultat. Župan je temu nasprotoval.

Zaradi tveganja kršenja statuta in poslovnika Mestne občine je predstavnica SMC  predlagala, naj se najprej opravi pravno poizvedbo in na podlagi slednje odloči za proceduro.

Predstavnica Goriške.si je menila, da statut in poslovnik dovolj jasno določata delitev mest v komisijah glede na rezultat volitev in da slednjih ne ugotavlja župan. Statut sprejema in tolmači Mestni svet, torej lahko le Mestni svet tolmači kateri sistem je primeren za določitev mest v delovnih telesih. D`Hondtov sistem je predviden tudi v Zakonu o volitvah, zato je predstavnica Goriške.si ponudila pomoč pri razdelitvi števila sedežev v komisijah na podlagi tega sistema.

Sestanek je minil v konstruktivnem vzdušju in v pričakovanju soustvarjanja politike Mestne občine Nova Gorica.