Sunday 21 December 2014

Potrebno je preglednejše uresničevanje proračuna Mestne občine (21.12.2014)


Dne 12.11. je uprava Mestne občine Nova Gorica (MONG) pripravila delavnico na temo predstavitve postopka sprejemanja in strukture proračuna, ki je bila zlasti pomembna za mestne svednike in vse, ki se z mestno politiko srečujemo prvič. Predstavitve so se udeležili tudi svetniki in trije aktivisti Goriške.si, člani delovnih teles MONG. Med drugimi udeleženci so prevladovali takšni, ki opravljajo tudi funkcijo predsednika posamezne krajevne skupnosti (KS).

Po predstavitvi je sledila zanimiva razprava, kjer so zlasti tisti svetniki, ki so istočasno tudi predsedniki KS, izpostavili problematiko manipulacije proračuna v delih namenjenih investicijam in vzdrževalnim delom v posameznih KS. Tako se v proračun uvrstijo postavke, kot je npr. obnova cest, nikjer pa ni zapisano, katere ceste in kateri odseki se bodo obnovili. Posledica tega je, da je denar nepregledno razporejen, ob koncu proračunskega leta pa je potreben rebalans proračuna, kjer se pogosto pokaže, da je bilo za določeno postavko porabljenih (citiramo) ˝včasih tudi zgolj 40 % sredstev˝, preostanek pa se po rebalansu razporedi drugam. Prisotni mestni svetniki so izpostavili, da bi bilo potrebno vzpostaviti mehanizem, ki bi posamezne postavke proračuna natančeneje opredelil ter poleg tega zagotavljal tudi nadzor nad porabo sredstev in izvedbo predvidenih projektov.

Pokazal se je torej ponavljajoči se razkorak med proračunom, ki ga sprejme Mestni svet in njegovim uresničevanjem. Predsedniki krajevnih skupnosti so si bili enotni, da so pri tem so oškodovane predvsem nekateri kraji izven mesta.

Goriška.si si v svojem programu prizadeva za uvedbo modela odločanja o proračunu, ki je uveljavljen v številnih mestih, in ki bi v odločanje o manjših investicijah in projektih ter v nadzor izvajanja vključil občane. Rešitev za zgornje izzive vidimo v  t.i. mehanizmu participativnega proračuna. V prihodnje se bo gibanje Goriska.si osredotočilo na predstavitev participativnega proračuna krajevnim skupnostim in iskalo politični konsenz za uresničitev tovrstnega načina odločanja v MONG.  

Karikatura iz spletne strani odlocajomestu.si, pobude za participativni proračun v Mariboru

Friday 12 December 2014

S prenovljenimi odprtimi igrišči do zdravju prijaznega športa (12.12.2014)

V torek 9.12.2014 se je odvil 3. sestanek  Krajevne skupnosti Nova Gorica, kamor je bila povabljena tudi Goriska.si.  Predstavnik Goriške.si je aktivno prispeval k razpravi v točki dnevnega reda o vzdrževanju otroških igrišč med blokovskimi naselji. Zbrani so si bili enotni, da je potrebno zagotoviti varno igro otrok iz vseh družbenih skupin. Javnosti dostopnih igrišč za šport ni veliko in pogosto niso primerna za intenzivno in dolgotrajno ukvarjanje s športom. Dolgoročno je potrebno težiti k preplastitvi asfaltnih igrišč z ustrezno umetno maso, ki je bolj prijazna do zdravja vseh uporabnikov, zlasti pa do otrok in odraščajoče mladine.

Predstavnik Goriške.si je izpostavil odprto nogometno-rokometno igrišče ob podružnični šoli Ledine, kjer se ravnokar zaključujejo prenovitvena in vzdrževalna  dela. OŠ Milojke Štrukelj je zmanjkalo denarja za preplastitev z ustrezno maso, s katero bistveno zmanjšamo možnost hipnih poškodb ter poškodb do katerih pride sčasoma zaradi športnega udejstvovanja na trdi podlagi. Preplastitev bi pomenila pomemben prispevek tudi k varnejši in kakovostni športni vzgoji učencev in učenk bližnje šole.

Krajevna skupnost Nova Gorica bo Mestni občini Nova Gorica predlagala, da se v proračunu za leto 2015 zagotovi finančna sredstva za preplastitev omenjenega igrišča.

Barbara Škorjanc je predstavila tudi ideja o možnosti izdajanja glasila Krajevne skupnosti štirikrat letno, ki je bila med zbranimi zelo pozitivno sprejeta. Goriška.si je idejo že predhodno obravnavala in bila navdušena.