Sunday 21 December 2014

Potrebno je preglednejše uresničevanje proračuna Mestne občine (21.12.2014)


Dne 12.11. je uprava Mestne občine Nova Gorica (MONG) pripravila delavnico na temo predstavitve postopka sprejemanja in strukture proračuna, ki je bila zlasti pomembna za mestne svednike in vse, ki se z mestno politiko srečujemo prvič. Predstavitve so se udeležili tudi svetniki in trije aktivisti Goriške.si, člani delovnih teles MONG. Med drugimi udeleženci so prevladovali takšni, ki opravljajo tudi funkcijo predsednika posamezne krajevne skupnosti (KS).

Po predstavitvi je sledila zanimiva razprava, kjer so zlasti tisti svetniki, ki so istočasno tudi predsedniki KS, izpostavili problematiko manipulacije proračuna v delih namenjenih investicijam in vzdrževalnim delom v posameznih KS. Tako se v proračun uvrstijo postavke, kot je npr. obnova cest, nikjer pa ni zapisano, katere ceste in kateri odseki se bodo obnovili. Posledica tega je, da je denar nepregledno razporejen, ob koncu proračunskega leta pa je potreben rebalans proračuna, kjer se pogosto pokaže, da je bilo za določeno postavko porabljenih (citiramo) ˝včasih tudi zgolj 40 % sredstev˝, preostanek pa se po rebalansu razporedi drugam. Prisotni mestni svetniki so izpostavili, da bi bilo potrebno vzpostaviti mehanizem, ki bi posamezne postavke proračuna natančeneje opredelil ter poleg tega zagotavljal tudi nadzor nad porabo sredstev in izvedbo predvidenih projektov.

Pokazal se je torej ponavljajoči se razkorak med proračunom, ki ga sprejme Mestni svet in njegovim uresničevanjem. Predsedniki krajevnih skupnosti so si bili enotni, da so pri tem so oškodovane predvsem nekateri kraji izven mesta.

Goriška.si si v svojem programu prizadeva za uvedbo modela odločanja o proračunu, ki je uveljavljen v številnih mestih, in ki bi v odločanje o manjših investicijah in projektih ter v nadzor izvajanja vključil občane. Rešitev za zgornje izzive vidimo v  t.i. mehanizmu participativnega proračuna. V prihodnje se bo gibanje Goriska.si osredotočilo na predstavitev participativnega proračuna krajevnim skupnostim in iskalo politični konsenz za uresničitev tovrstnega načina odločanja v MONG.  

Karikatura iz spletne strani odlocajomestu.si, pobude za participativni proračun v Mariboru

No comments:

Post a Comment