Sunday 21 December 2014

Potrebno je preglednejše uresničevanje proračuna Mestne občine (21.12.2014)


Dne 12.11. je uprava Mestne občine Nova Gorica (MONG) pripravila delavnico na temo predstavitve postopka sprejemanja in strukture proračuna, ki je bila zlasti pomembna za mestne svednike in vse, ki se z mestno politiko srečujemo prvič. Predstavitve so se udeležili tudi svetniki in trije aktivisti Goriške.si, člani delovnih teles MONG. Med drugimi udeleženci so prevladovali takšni, ki opravljajo tudi funkcijo predsednika posamezne krajevne skupnosti (KS).

Po predstavitvi je sledila zanimiva razprava, kjer so zlasti tisti svetniki, ki so istočasno tudi predsedniki KS, izpostavili problematiko manipulacije proračuna v delih namenjenih investicijam in vzdrževalnim delom v posameznih KS. Tako se v proračun uvrstijo postavke, kot je npr. obnova cest, nikjer pa ni zapisano, katere ceste in kateri odseki se bodo obnovili. Posledica tega je, da je denar nepregledno razporejen, ob koncu proračunskega leta pa je potreben rebalans proračuna, kjer se pogosto pokaže, da je bilo za določeno postavko porabljenih (citiramo) ˝včasih tudi zgolj 40 % sredstev˝, preostanek pa se po rebalansu razporedi drugam. Prisotni mestni svetniki so izpostavili, da bi bilo potrebno vzpostaviti mehanizem, ki bi posamezne postavke proračuna natančeneje opredelil ter poleg tega zagotavljal tudi nadzor nad porabo sredstev in izvedbo predvidenih projektov.

Pokazal se je torej ponavljajoči se razkorak med proračunom, ki ga sprejme Mestni svet in njegovim uresničevanjem. Predsedniki krajevnih skupnosti so si bili enotni, da so pri tem so oškodovane predvsem nekateri kraji izven mesta.

Goriška.si si v svojem programu prizadeva za uvedbo modela odločanja o proračunu, ki je uveljavljen v številnih mestih, in ki bi v odločanje o manjših investicijah in projektih ter v nadzor izvajanja vključil občane. Rešitev za zgornje izzive vidimo v  t.i. mehanizmu participativnega proračuna. V prihodnje se bo gibanje Goriska.si osredotočilo na predstavitev participativnega proračuna krajevnim skupnostim in iskalo politični konsenz za uresničitev tovrstnega načina odločanja v MONG.  

Karikatura iz spletne strani odlocajomestu.si, pobude za participativni proračun v Mariboru

Friday 12 December 2014

S prenovljenimi odprtimi igrišči do zdravju prijaznega športa (12.12.2014)

V torek 9.12.2014 se je odvil 3. sestanek  Krajevne skupnosti Nova Gorica, kamor je bila povabljena tudi Goriska.si.  Predstavnik Goriške.si je aktivno prispeval k razpravi v točki dnevnega reda o vzdrževanju otroških igrišč med blokovskimi naselji. Zbrani so si bili enotni, da je potrebno zagotoviti varno igro otrok iz vseh družbenih skupin. Javnosti dostopnih igrišč za šport ni veliko in pogosto niso primerna za intenzivno in dolgotrajno ukvarjanje s športom. Dolgoročno je potrebno težiti k preplastitvi asfaltnih igrišč z ustrezno umetno maso, ki je bolj prijazna do zdravja vseh uporabnikov, zlasti pa do otrok in odraščajoče mladine.

Predstavnik Goriške.si je izpostavil odprto nogometno-rokometno igrišče ob podružnični šoli Ledine, kjer se ravnokar zaključujejo prenovitvena in vzdrževalna  dela. OŠ Milojke Štrukelj je zmanjkalo denarja za preplastitev z ustrezno maso, s katero bistveno zmanjšamo možnost hipnih poškodb ter poškodb do katerih pride sčasoma zaradi športnega udejstvovanja na trdi podlagi. Preplastitev bi pomenila pomemben prispevek tudi k varnejši in kakovostni športni vzgoji učencev in učenk bližnje šole.

Krajevna skupnost Nova Gorica bo Mestni občini Nova Gorica predlagala, da se v proračunu za leto 2015 zagotovi finančna sredstva za preplastitev omenjenega igrišča.

Barbara Škorjanc je predstavila tudi ideja o možnosti izdajanja glasila Krajevne skupnosti štirikrat letno, ki je bila med zbranimi zelo pozitivno sprejeta. Goriška.si je idejo že predhodno obravnavala in bila navdušena.Tuesday 25 November 2014

Rebalans sprejet, Goriska.si pričakuje drugačen odnos občinske uprave (25.11.2014)

Danes 25.11.2014 je bil po hitrem postopku na izredni seji Mestnega sveta sprejet rebalans (prerazporeditev) proračuna za leto 2014. Občinska uprava je pojasnila razloge med katerimi sta bila znižanje prihodkov in izredni izdatki zaradi naravnih nesreč. Nasprotniki rebalansa so trdili, da je ta namenjen prikrivanju neuspešnosti občinske uprave pri realizaciji projektov, saj da bi se poplave lahko pokrile brez rebalansa.

Goriška.si je ocenila, da je bil Mestnemu svetu poslan niz nepreglednih, težko razumljivih dokumentov v žargonskem jeziku in brez ustreznih pojasnil.

Rebalans proračuna je politični dokument iz preteklega obdobja in ne le formalnost. Goriška.si se na primer ne strinja s krpanjem vročevodov dragega goriškega centralnega ogrevanja namesto da bi se k reševanju problema pristopilo s sodobno, celovito strategijo energetske oskrbe. Goriška.si se je pridružila tudi tistim svetnikom, ki so obsodili nerazumljivo prekinitev gradnje telovadnice OŠ Dornberk.

Svetniška skupina Goriška.si se je pri glasovanju vzdržala in ob tem pozvala Župana in Občinsko upravo naj v pripravo naslednjega proračuna vključita Mestni svet, zlasti skupine ki želijo tvorno prispevati k delu Mestne občine. Predvsem pa svetniki Goriške.si pričakujejo, da Občinska uprava ne bo obravnavala Mestnega sveta kot zgolj glasovalni stroj. Svetnikom naj bo jasno in pregledno predstavljen vsak dokument o katerem glasujejo.

Thursday 13 November 2014

S sorodnim gibanjem v Italji za enotno Goriško (13.11.2014)

V torek 11. novembra smo se predstavniki Goriške.si srečali s predstavniki Foruma Gorizia, kulturno-politične pobude, ki že več let uspešno deluje v sosednji Gorici. Srečanje je bilo odprtega tipa, udeležili so se ga tudi zainteresirani prebivalci iz Gorice ter predstavniki novinarjev in kulturnih ustanov.
Na srečanju smo predstavili nastanek in delovanje Goriške.si ter ključne projekte, ki jih nameravamo razvijati v prihodnje. Kmalu se je izkazalo, da delimo podobna stališča glede možnosti in priložnosti za skupne projekte. V okviru izmenjave pogledov in načrtov smo se sporazumeli, da lahko začnemo konkretno sodelovati na področju izobraževanja, kulture in informiranja. Goriška.si bo v kratkem pripravila predloge projektov o katerih bomo lahko razpravljali že na naslednjem srečanju, tokrat v Novi Gorici.

http://forumgorizia.blogspot.com/2014/11/forum-goriskasi-un-ottimo-incontro.html

Thursday 6 November 2014

Mestni svet je začel mandat v konstruktivnem vzdušju (6. 11. 2014)5. 11. 2014 se je konstituiral Mestni svet. Na isti seji je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga sestavo ostalih komisij ter kandidate za organe, v katerih ima občina svoje predstavnike (sveti zavodov, …). Sprejeta je bila sestava komisije, ki jo je predlagala svetnica Ana Jug v sodelovanju s pravno sekcijo Goriške.si. Prišlo je sicer do manjše korekcije, saj je Lista Mateja Arčona enega od dveh svojih sedežev odstopila Listi Roberta Goloba, ki ji sedež zaradi skromnega rezultata sicer ne bi pripadel. Mesto v tej komisiji so dobili še po en predstavnik Goriške.si, SD in SDS. Tako je bilo v sestavu komisije zagotovljeno politično ravnovesje, ki bo prispevalo k preprečevanju političnega kadrovanja s preglasovanjem. Kadrovanje na podlagi objektivnih meril je eno temeljnih načel Goriške.si, saj bomo lahko le z zagnanimi in kompetentnimi ljudmi zagotovili ponovno oživitev naše občine.Svetniška skupina Goriške.si

Thursday 30 October 2014

Goriška.si z SMC o »strateškem« zavezništvu za usklajevanje z Županovo upravo


V petek 31.10.2014 so se predstavniki Goriške.si sestali s predstavniki lokalne SMC, da bi se pogovorili o konkretnih projektih za naslednje mandatno obdobje Mestne občine in tako pretehtali možnosti za tesnejše sodelovanje.

Izmenjali so si mnenja o povezavah v Mestnem svetu in ugotovili, da v takšnem sistemu ni smiselno oponašati parlamenta kjer se običajno vzpostavita pozicija in opozicija. Namreč Župana ni imenoval Mestni svet, prav tako Mestnega sveta ni imenoval Župan. Gre torej za ločena organa, ki se morata usklajevati in iskati najboljše rešitve za Mestno občino. Tako kot Župana so tudi Mestni svet izbrali Goričanke in Goričani, zato je Mestni svet odgovoren samo njim. SMC in Goriška.si sta novosti na goriškem političnem prizorišču in zato naklonjeni spremembi starih vzorcev vodenja Mestne občine. Delovali bodo tvorno ter v skladu s svojimi načeli in vizijo ponudili županu sooblikovanje politike. V skladu s tem se obe skupini zavzemata za strateško zavezništvo, ki bo stremelo k celoviti in dolgoročno naravnani politiki Mestne občine.

Predstavniki obeh skupin so se strinjali, da je potrebno (ob upoštevanju omejenih materialnih virov občine) prednost nameniti projektom ki bodo reševali stisko ljudi in na dolgi rok revitalizirali Mestno občino. Mednje so uvrstili Univerzo, energetsko prenovo, stanovanjske kooperative, participativni proračun, ravnanje z odpadki, poenotenje skrbi za marginalizirane skupine in starejše, projekte za pripravo mladih na zaposlitev ter nenazadnje reformo občinske uprave in javnega sektorja v pristojnosti Mestne občine.

Prednost naj imajo strateški projekti, ki rešujejo stisko ljudi in odpirajo delovna mesta

Predstavniki Goriške.si so se 23. oktobra 2014 prvič po volitvah sestali z novoizvoljenim Županom. Ob še neuradnem začetku mandata sta jih zanimali predvsem dve zadevi:

1.       reševanje problematike drage in potratne energetske oskrbe mesta,

2.       napredovanje urejanja dokumentov za gradnjo univerzitetnega kampusa.

Energetska oskrba: Župan je bil presenečen nad ceno, ki jo v nekaterih predelih Nove Gorice plačujejo občanke in občani za ogrevanje. Na žalost so to tisti deli mesta, kjer živi veliko socialno ogroženih, zato so predstavniki Goriške.si predlagali nekaj kratkoročnih rešitev, ki bi prišle v poštev še pred najhladnejšimi meseci. Goriška.si je predlagala tudi dolgoročno strategijo prenove sistema energetske oskrbe Mestne občine. To mora biti drzen in napreden projekt, zastavljen v sodelovanju z drugimi občinami, pristojnimi agencijami in zasebnimi partnerji. Tako bomo ob posodobitvi in pocenitvi energetske oskrbe dobili tudi nova delovna mesta ter okolju prijazno in učinkovitejšo izrabo lokalnih virov energije (voda, zemlja, sonce, les itd.).

Univerzitetni kampus: Tako kot še sedem županskih kandidatov se je tudi Matej Arčon zavezal, da bo v primeru izvolitve nemudoma pristopil k urejanju dokumentov, ki jih Univerza v Novi Gorici potrebuje za pridobitev sredstev in začetek gradnje univerzitetnega kampusa. Predstavnikom Goriške.si je zatrdil, da se dokumentacija pripravlja in da se bo postopek začel takoj, ko bo Univerza sporočila, da jo zanima gradnja kampusa v Novi Gorici in ne v Vipavi. Goriška.si bo budno spremljala razvoj dogodkov, od župana zahtevala ažurno poročanje in o tem obveščala javnost.

Druge programske prednostne naloge:

Goriška.si poudarja strateške projekte, ki rešujejo stisko ljudi in zagotavljajo nova delovna mesta. Takšni projekti bi morali imeti prednost pred projekti za polepšanje mesta in nadstandardnih storitev. Med prednostne naloge sodijo:

·         Reševanje stanovanjske problematike s socialnimi, neprofitnimi stanovanji in z vzpostavitvijo sodobnih stanovanjskih kooperativ.  Predstavniki Goriške.si so županu predstavili prednost stanovanjskih kooperativ in predlagali ustanovitev skupine za pripravo predloga projekta.

·         Županu so predstavniki Goriške.si pojasnili kaj pomeni mehanizem participativnega proračuna, saj je zmotno verjel, da v Mestni občini to že imamo. O proračunu in krajevnih projektih nebi odločali le funkcionarji krajevnih skupnosti in mestni svetniki, temveč občani sami. Goriška.si je predlagala čimprejšnjo ustanovitev projektne skupine za pripravo modela participativnega proračuna.  

·         Goriška.si razvija aplikacijo, ki bo občankam in občanom omogočila neposredno obveščanje občine in njenih ustanov o stanju na terenu in potrebi po intervenciji (okvare, nevarne točke, pomanjkljiva razsvetljava itd.). Do konca leta bo to aplikacijo podarila Mestni občini. Župan bo moral poskrbeti za ustrezno reorganizacijo dela, da bodo pristojne službe reagirale na obvestila in pozive občank in občanov.

·         Goriška.si predlaga poenotenje dela ustanov, ki skrbijo za marginalizirane in socialno ogrožene skupine. Župan je pojasnil načrte v zvezi s humanitarnim centrom. Goriška.si bo izvajala humanitarne projekte v okviru in izven sestava Mestne občine.

Tuesday 28 October 2014

Prvi sestanek v postopku konstituiranja mestnega sveta in različna mnenja o postopkih

V četrtek 23.10.2014 so se sestali predstavniki svetniških skupin, list in strank v Mestnem svetu, da bi se pripravili na konstitutivno sejo mestnega sveta predvideno za 5. 11. 2014. Na sestanku naj bi dorekli postopek izbire prve komisije - Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta komisija je ključna za imenovanje vseh ostalih komisij ter za imenovanja v organe, kjer ima Mestna občina svoje predstavnike (sveti zavodov ipd.).

Župan je pozval navzoče skupine naj mu predlagajo svoje kandidate, potem naj bi sam po lastni presoji sestavil predlog 5-članske komisije. O takšnem predlogu naj bi glasoval Mestni svet. Nekateri predstavniki so takšnemu postopku nasprotovali, saj v statutu Mestne občine piše, da se delovna telesa mestnega sveta sestavi skladno z volilnim rezultatom. Rezultat volitev ugotovi Volilna komisija. Predstavnik SD je predlagal, da naj se delovna telesa Mestnega sveta sestavi po D'Hondtovem sistemu, ki se običajno uporablja pri razdelitvah sedežev glede na volilni rezultat. Župan je temu nasprotoval.

Zaradi tveganja kršenja statuta in poslovnika Mestne občine je predstavnica SMC  predlagala, naj se najprej opravi pravno poizvedbo in na podlagi slednje odloči za proceduro.

Predstavnica Goriške.si je menila, da statut in poslovnik dovolj jasno določata delitev mest v komisijah glede na rezultat volitev in da slednjih ne ugotavlja župan. Statut sprejema in tolmači Mestni svet, torej lahko le Mestni svet tolmači kateri sistem je primeren za določitev mest v delovnih telesih. D`Hondtov sistem je predviden tudi v Zakonu o volitvah, zato je predstavnica Goriške.si ponudila pomoč pri razdelitvi števila sedežev v komisijah na podlagi tega sistema.

Sestanek je minil v konstruktivnem vzdušju in v pričakovanju soustvarjanja politike Mestne občine Nova Gorica.